Zaključci

Nakon rasprave provedene tijekom okruglog stola Transformacija narodnih knjižnica: strateški i normativni dokumenti na području narodnog knjižničarstva doneseni su sljedeći zaključci:

1. Novi Zakon o knjižnicama treba predvidjeti kaznene odredbe za nepoštivanje istog i jasno definirati tko provodi inspekcijski nadzor.
2. Novi ili osuvremenjeni Standardi za narodne knjižnice trebaju biti obvezujući (a ne preporuka) za knjižnice i osnivače.
3. Novim ili osuvremenjenim Standardima za narodne knjižnice potrebno je odrediti maksimalne uvjete za obavljanje djelatnosti narodnih knjižnica.
4. Pravilnikom za obavljanje djelatnosti narodnih knjižnica potrebno je odrediti minimalne uvjete za obavljanje djelatnosti narodnih knjižnica.
5. U kreiranju navedenih dokumenata preporučuje se konzultirati istovrsne slovenske dokumente.
6. Potrebno je da Matična služba za narodne knjižnice u NSK i članovi Stručnog vijeća voditelja županijskih matičnih službi za narodne knjižnice, prije izrade konačnog prijedloga teksta Standarda za narodne knjižnice, prirede analizu poslovanja narodnih knjižnica po županijama, gradovima i općinama s obzirom na vrijednosti predviđene u Standardima za narodne knjižnice iz 1999. godine.
7. Potrebno je ujednačavanje prikupljanja statističkih podataka na osnovi kojih se donose Standardi za narodne knjižnice. U tijeku je jednogodišnji projekt Primjena hrvatskih ISO normi (ISO 2789 i ISO 11620) za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu/analizu i prikaz statističkih podataka o poslovanju svih vrsta knjižnica, koji se provodi u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u NSK u Zagrebu.
8. Potrebno je izraditi Pokazatelje knjižnične djelatnosti hrvatskih narodnih knjižnica po županijama, gradovima i općinama (preporučuje se konzultirati Pokazatelje slovenskih narodnih knjižnica: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/kazalci_spl.php).
9. Dogovoreno je da prijedlog novog ili osuvremenjenog Standarda za narodne knjižnice bude dostupan na mrežnoj stranici NSK (Matične službe za narodne knjižnice) za javnu raspravu.

Temeljem izlaganja održanih na 9. savjetovanju za narodne knjižnice u RH u Zadru doneseni su sljedeći zaključci:

1. Koncept knjižnice kao trećeg prostora predstavlja i označava knjižnicu kao promicatelja demokracije i društvene kohezije, oazu i arenu okupljanja građana, dnevni boravak zajednice, promicatelja razvoja društva, međugeneracijskog dijaloga i dijaloga između različitih društvenih skupina (etničkih skupina, nacionalnih manjina, osoba s posebnim potrebama).
2. Koncept knjižnice kao trećeg prostora omogućava uključivanje korisničke zajednice u stvaranje usluga i programa radi zajedničkoga doprinosa kvaliteti življenja u zajednici.
3. Budućnost knjižnica ovisi o njihovu povoljnom utjecaju na razvoj društvenoga, kulturnoga i gospodarskoga kapitala, odnosno o mjeri u kojoj će pridonositi široj društvenoj zajednici donošenjem dodane vrijednosti. Preduvjet za to je kvalitetan zakonski okvir i financijska potpora nadležnih državnih institucija, osnivača i lokalne uprave.
4. Potreban je nastavak rada na razvoju javnih knjižnica kao središta zajednice i razvoju strategija za izgradnju zajednice.
5. Narodne knjižnice međusobnom razmjenom iskustava i izgradnjom snažnog suradništva s različitim ustanovama i udrugama postaju nositelji civilnog partnerstva.
6. Prijedlog teme idućeg Savjetovanja za narodne knjižnice u RH je Vrednovanje rada i usluga knjižnica. Predložena tema rezultat je većeg broja prezentacija i izlaganja u okviru Savjetovanja, u kojima je istaknut nedostatak provođenja sustavnog vrednovanja knjižničnih usluga.
7. Potrebno je kontinuirano stjecanje dodatnih kompetencija knjižničara, jer se pokazalo da tradicionalna knjižničarska znanja često nisu dostatna, posebno u uporabi napredne tehnologije i vrednovanja programa i usluga.
8. Zaključeno je da se radovi za Zbornik Savjetovanja priređeni u skladu s uputama u Vjesniku bibliotekara Hrvatske prikupljaju do 15. prosinca 2013. te šalju e-poštom ili običnom poštom na adresu NSK – Matične službe za narodne knjižnice.

Cjelokupno izvješće možete pogledati ovdje.

Organizatori