Izlagači

Biografije plenarnih izlagača

Rebekka Pilppula diplomirala je 1990./1992. u području informacijskih i knjižničarskih znanosti na Sveučilištu u Tampereu. Godine 1991. magistrirala je na Sveučilištu u Turku. Od 1995. do 2002. godine radila je kao knjižničarka na različitim knjižničnim odjelima i projektima. Od 2002. do 2005. godine radila je kao voditelj službe za pokretne knjižnice. Od 2005. do 2013. godine radila je kao ravnateljica knjižnica grada Joensuu. Godine 2013. imenovana je ravnateljicom Službe za kulturu i knjižnice u Područnoj knjižnici u Joensuu.
Bila je članica Odbora Finskoga knjižničarskog društva (2006. – 2011.) te Povjerenstva Sekcije za narodne knjižnice Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA). Od 2009. do 2011. godine radila je kao zamjenica predsjednika finskoga Vijeća za narodne knjižnice. Trenutačno je članica nekoliko udruženja za kulturu grada Joensuu.

Milena Bon diplomirala je na Filozofskome fakultetu na Odjelu za bibliotekarstvo u Ljubljani i stekla stručni naziv diplomirana sveučilišna bibliotekarka.
Kao školska knjižničarka sudjelovala je na projektima Zavoda za školstvo i Ministarstva za školstvo (Idejni nacrti razvoja slovenskih školskih knjižnica, kao članica projektnoga tima započela je s uvođenjem informatizacije školskih knjižnica, uredila je prvu oglednu školsku knjižnicu), s Pedagoškim institutom, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom te s Filozofskim fakultetom.
Bila je ispitivač u ispitnoj komisiji za stručne ispite na području odgoja i obrazovanja za područje knjižničarstva pri Ministarstvu za školstvo, znanost i sport. U školstvu je postigla zvanje savjetnice. Jedno mandatno razdoblje bila je ravnateljica narodne knjižnice.
Od 2010. zaposlena je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Ljubljani kao koordinatorica izvođenja posebnih zadaća centralnih regionalnih knjižnica.
U knjižničarstvu ima stručni naziv bibliotekarski specijalist. Autorica je monografskih publikacija i više članaka. Za svoj rad primila je Čopovu diplomu – priznanje Saveza bibliotekarskih društava Slovenije.

Dunja Seiter-Šverko rođena je u Karlovcu. Diplomirala je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje profesora hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti te diplomiranoga knjižničara. Od 1987. do 2004. godine radila je u Knjižnicama grada Zagreba kao diplomirana knjižničarka, voditeljica Knjižnice Prečko te kao urednica i voditeljica Književnoga petka. Bila je predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva te inicijator pokretanja časopisa Novi uvez. U Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, u kojem je radila od 2004. do 2011. godine, bila je viša stručna savjetnica u Odjelu za knjižničnu djelatnost, u sklopu kojega se aktivirala u provedbi Nacionalnoga programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe. Uspostavom Odjela za digitalizaciju knjižnične, arhivske i muzejske građe postaje njegova načelnica. Izlagala je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i izvan nje. Od 2011. glavna je ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Zoran Velagić izvanredni je profesor na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku i voditelj Katedre za povijest knjige, nakladništvo i knjižarstvo. Istražuje socijalnu i kulturnu povijest knjige i čitateljskih navika u razdoblju ranoga novog vijeka, povijest tiskarstva, nakladništva i recepcije pisanoga diskursa te društvene i kulturološke vidove suvremenoga nakladništva. Objavio je 30-ak radova u hrvatskim i inozemnim znanstvenim publikacijama te znanstvenu monografiju Pisac i autoritet. Glavni je urednik Libellariuma, časopisa za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova.

Biografije pozvanih izlagača

Jagoda Ille, viši knjižničar, diplomirala je bibliotekarstvo te ruski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1996.). U Knjižnici Medveščak radi od 1994. godine, a u Knjižnicama grada Zagreba na mjestu diplomiranoga knjižničara – razvoj mrežnih aplikacija od 2007. godine. U KGZ-u djeluje u radnim skupinama za projekte digitalizacije i izradbe internetskih stranica knjižnice. Članica je Hrvatskoga knjižničarskog društva, odnosno Komisije za automatizaciju (od 2006. od 2010. predsjednica) i suurednica Facebook stranice ZKD-a. Od osnutka 2004. godine sudjeluje u koordinaciji projekta Pitajte knjižničare preko svih aktivnosti konzorcija hrvatskih narodnih knjižnica (pripreme za utemeljenje, rad na oglednome projektu, popularizacija, izobrazba novih članica). Sudjelovala je izlaganjima i nazočila nizu hrvatskih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova, profesionalno boravila u Sjedinjenim Američkim Državama, Finskoj i Rusiji te objavila niz znanstvenih i stručnih radova. Stručno se usavršavala te bila predavač Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara, a na temu e-knjige održala je online predavanja studentima knjižničarstva u Osijeku i Zadru.

Ivanka Stričević magistrirala je na Odsjeku za pedagogiju te doktorirala na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Do 2007. godine radila je u Knjižnici Medveščak (KGZ) u Zagrebu, a od tada je zaposlena na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, sada u zvanju izvanrednoga profesora. Predaje kolegije vezane uz informacijske sustave u obrazovanju, knjižnične usluge i programe za djecu i mlade u narodnim i školskim knjižnicama i korisnike informacijskih ustanova. Kao viši znanstveni suradnik radi na dva znanstvena projekta – Informacijske potrebe i čitateljski interesi građana Hrvatske i Nove paradigme ranog odgoja. U dva mandata bila je predsjednica IFLA-ine Sekcije knjižnica za djecu i mladež te sljedeća dva predsjednica IFLA-ine Sekcije za pismenost i čitanje. Aktivna je u hrvatskim i inozemnim udruženjima koja se bave knjižničarstvom i čitanjem. Objavila je više od 80 znanstvenih i stručnih radova, suautorica je deset studija i knjiga, uredila je brojne publikacije s temom čitanja, pismenosti i knjižničarstva, članica je uredništva hrvatskih i inozemnih časopisa te programskih odbora hrvatskih i inozemnih znanstvenih i stručnih skupova na kojima drži izlaganja.

Organizatori